Fortsættelse af lejemålet 

 
I overensstemmelse med lov om almene boliger har ægtefæller og samlevende ret til at aftale, hvem der skal fortsætte lejemålet af deres fælles bolig. Ligeledes er der også i nogle tilfælde mulighed for, at afdødes efterladte kan blive boende i boligen.

En ægtefælle eller hermed ligestillet person, har ret til at fortsætte lejemålet, såfremt lejeren forlader hjemmet. I sådanne tilfælde afgøres det, om fornødent, ved bevilling eller dom, hvem af ægtefællerne, der skal fortsætte lejemålet.

Lejere der ophæver samlivet, og hvor der er etableret en form for gensidig økonomisk og personligt afhængighedsforhold, vil i tilfælde af, at parterne i de forudgående 2 år har haft fælles husstand, kan aftale, hvem der skal have ret til at fortsætte lejemålet.

Der skal således være tale om en egentlig samlivsophævelse, hvorfor det f.eks. ikke vil være muligt for en søn eller datter at fortsætte lejemålet efter forældrenes fraflytning.

En ægtefælle eller partner vil i tilfælde af lejers død, have ret til at fortsætte lejemålet.

En anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for lejers død, eller på grund af alder eller sygdom flytter i
ældrebolig, beskyttet bolig, på plejehjem eller lignende, har ret til at fortsætte lejemålet.

En person der blev forsørget af en afdød lejer, herunder afdødes barn under 18 år, har mulighed for at fortsætte lejeforholdet. 
 
I tilfælde af lejers død, eller flytning på plejehjem eller lignende, vil nævnte person også have mulighed for at fortsætte lejemålet.