Ved fraflytning

 
Inden din fraflytning indkalder DOMI Bolig dig skriftligt til syn af boligen med mindst 1 uges varsel.

Ved synet udarbejdes en synsrapport, som du modtager en kopi af. Senest 14 dage efter synet modtager du et brev med en opgørelse over de anslåede istandsættelsesudgifter, hvoraf det fremgår hvilke arbejder der er normalistandsættelse og hvilke arbejder der er misligholdelse.


Misligholdelse defineres som skader eller forringelser af det lejede, der er opstået som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd.


Tjek din afdelings vedligeholdelsesreglement for yderligere information.


Den endelige flytteopgørelse fremsendes senest 6 uger efter din bolig er genudlejet og du er frigjort.


Nedenfor er kort fortalt om de to vedligeholdelsesordninger. Langt de fleste afdelinger er omfattet af A-ordningen.


Beboertjekliste ved fraflytning


Huskeliste for serviceafdelingen ved fraflytning


Synsrapport


Pjece Ind- og fraflytning udarbejdet af BL.A-ordningen - kort fortalt
Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

 
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
 
Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter, samt rengøring efter håndværkere. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt istandsat.
 
Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift – i forhold til bo-periodens længde. Udgiften overdrages med 1% pr. måned, dog max. 100%. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Har du lavet forandringsarbejder som ikke er godkendt af Boligforeningen, skal du forvente, at de skal fjernes og udbedres for din regning ved fraflytning.

Eventuel uenighed om opgørelsen kan af begge parter indbringes for Beboerklagenævnet.


B-ordningen - kort fortalt
Udlejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til.

 
Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
 
Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto.
 
Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
 
Har du lavet forandringsarbejder som ikke er godkendt af Boligforeningen skal du forvente at de skal fjernes og udbedres for din regning ved fraflytning.

Eventuel uenighed om opgørelsen kan af begge parter indbringes for Beboerklagenævnet.