Råderet 


Som lejer har du ret til at lave forbedringer og få godtgørelse ved fraflytning. For at få godtgørelse ved fraflytning skal forbedringerne forøge boligens værdi.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for at arbejdet udføres og finansieres.

Godtgørelsesbeløbet beregnes bl.a. på grundlag af dokumenterede udgifter. Arbejdet skal altid udføres af et momsregistreret firma, og det endelige godtgørelsesbeløb afskrives over mindst 10 år og højest 20 år. Godtgørelsesbeløbet reguleres hvert år, og udgør i 2017  123.816,00 kr

Du har ligeledes ret til at opsætte, flytte eller fjerne alle ikke-bærende skillevægge i boligen. Ændring af skillevægge kræves ikke retableret og giver ikke ret til godtgørelse i forbindelse med forandrings-arbejder.

Der skal sendes skriftlig ansøgning til administrationen inden al forbedrings- og forandringsarbejder igangsættes. Arbejdet må ikke påbegyndes før tilladelse fra administrationen foreligger.

Læs mere i brochuren Råderetten” her.